Confiture – Kumquat

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Kumquat-Jam maken
Article en français – Confiture de Kumquats
Article in English – Making Kumquats-Jam


Kumquat-Jam

1. jam

De Kumquat is een erg mooi vruchtje met een scherpe smaak die iets wegheeft van een kruising tussen sinaasappel, citroen en gember. Kumquats zijn vitaminebommetjes met een grote hoeveelheid vitamine C, caroteen, vezels en antioxidanten.

Ons lieve Franse buurjongetje Julien had voor mij een volle zak geplukt in de biologische moestuin van zijn ouders. Buurvrouw Christine had een tijdje geleden zo’n heerlijke Kumquats-Jam gemaakt en dus besloot ik ook zo’n jam te maken. Het is alweer een eeuwigheid geleden dat ik dat gedaan heb en hier in Frankrijk is het toch wel een must om je confitures zoveel mogelijk zelf te maken.
Ik houd echter niet van al die bewerkte poeders en pakjes met geleerproducten, dus besloot ik het op de ouderwetse manier te maken, zoals ik dat vroeger ook wel eens deed. Gewoon met rietsuiker en citroensap.

Ingrediënten:
Ik had 1300 gram Kumquats. Als stelregel geldt dat je dan minstens een suikertoevoeging gebruikt van 3/4 van de hoeveelheid van het fruit. In dit geval dus ongeveer 1 kilo rietsuiker. Suiker is een goede conservator. Een ander goed natuurlijk conserveermiddel is citroen. Ik besloot het sap van 2 biologische citroenen toe te voegen. Gebruik uitsluitend biologische producten, want het fijne van dit soort zelfgemaakte lekkernijen is dat ze vrij zijn van chemische troep.

Aan de slag:
Als je deze jam ook wilt maken, kun je dat als volgt doen:
– Was de Kumquats goed.
– Snijd de Kumquats door midden en verwijder de pitten. Het is een beetje geestdodend werk, omdat het een grote hoeveelheid kleine vruchtjes betreft.
– Doe de Kumquads in een stevige pan en voeg net zoveel water toe dat ze net onder water staan.
– Breng de Kumquads aan de kook en laat ze een uur zachtjes op een laag vuur pruttelen, waarbij je na een half uur het citroensap toevoegt. Houd de prut in de gaten. Roer regelmatig zodat de bodem niet aankoekt en voeg af en toe wat extra water toe als deze compote te dik wordt.
– Zorg steeds dat de lepel waarmee je roert schoon is.
– Na dit uur is het tijd om de suiker toe te voegen. Doe dit gedurende een minuut of veertig steeds beetje bij beetje. Zorg dat je iets anders te doen hebt in de keuken, zodat je steeds kunt roeren. Wat je in ieder geval in de tussentijd kunt doen is het steriliseren van de jampotjes.

2. jam

Het steriliseren van de jampotjes
Jam maken is vooral een hygiënisch klusje. Als je schoongemaakte jampotjes (her)gebruikt, kun je de potjes goed afspoelen met heet water en ze daarna een kwartier op bakpapier in een schone oven plaatsen die verwarmd is op 150 graden.
Na dat kwartier kun je de potjes uit de oven pakken zonder de binnenkant van de potjes aan te raken. Plaats ze omgekeerd op een schone theedoek.
Voor de dekseltjes kun je een pannetje heet water koken. Wanneer je dat van het vuur haalt en daar de schone dekseltjes even in legt, zijn die ook gesteriliseerd. Laat ook die omgekeerd drogen op de schone theedoek, zonder de binnenkanten aan te raken.

3. jam

Klaar
Als de jam klaar is kun je die met een sauslepel in de potjes doen. (Deze metalen sauslepel heb ik ook vooraf in de oven gesteriliseerd.)
Je kunt bij twijfel checken of je jam goed is door een klein beetje jam op een bordje te doen en dat in de koelkast te zetten gedurende enkele minuten. Je krijgt dan een beeld van hoe de jam gaat worden. Vind je de jam te dun dan kun je nog wat extra rietsuiker toevoegen in de pan en dat nog even laten pruttelen.
Draai de deksels op de potjes en plaats ze een minuutje of vijf omgekeerd op het aanrecht. Daarna kun je ze weer rechtop zetten en is de jam klaar.
Je kunt de potjes koel, droog en donker bewaren. Na opening moet je ze wel in de koelkast plaatsen. Mijn opbrengst: zes potjes heerlijke jam! Kumquats-Jam combineert goed met brood, taart, ijs, yoghurt en als smaakversterker bij wat vlak smakende kazen, zoals Comté en Tomme.

4. jam
animatieheremietkleiner
Back to top


Confiture de Kumquats

1. jam
Le Kumquat a un goût délicieux fort qui rappelle un croisement entre
orange, citron et gingembre. Les kumquats sont des bombes vitaminiques contenant une grande quantité de vitamine C, de carotène, de fibres et d’antioxydants.

Julien, le fils de nos chers voisins français, m’avait cueilli un sac plein dans le potager biologique de ses parents. Christine, la voisine, avait déjà fait un délicieux Kumquats Confiture et j’ai donc décidé de le faire aussi. Ça faisait longtemps que je faisais de la confiture, et ici en France, c’est un devoir de faire vos confitures vous-même.
Je n’aime pas les poudres et produits transformés contenant des produits gélifiants. J’ai donc décidé de le faire ça à la méthode l’ancienne, simplement avec du sucre de canne et du jus de citron.

Ingrédients:
J’ai eu 1300 grammes de Kumquats. En règle générale, vous devez utiliser au moins une addition de sucre de 3/4 de la quantité de fruit. Dans ce cas, environ 1 kilo de sucre de canne. Le sucre est un bon conservatove. Un autre bon conservateur naturel est le citron. J’ai décidé d’ajouter le jus de 2 citrons biologiques. Utilisez uniquement des produits biologiques, car l’atout majeur de ce type de mets artisanaux est qu’ils ne contiennent pas de produits chimiques.

Comment faire:
Si vous voulez aussi faire cette confiture, vous pouvez le faire comme ceci:
– Lavez les Kumquats.
– Coupez les Kumquats en deux et retirez les graines. C’est un travail qui engourdit l’esprit parce qu’il implique une grande quantité de petits fruits.
– Mettez les Kumquads dans une casserole ferme et ajoutez autant d’eau qu’ils sont juste sous l’eau.
– Faites bouillir les kumquads et laissez-les mijoter pendant une heure à feu doux en ajoutant le jus de citron au bout d’une demi-heure. Gardez un œil sur la compote. Mélangez régulièrement pour que le fond ne s’obstrue pas et ajoutez occasionnellement de l’eau supplémentaire si la compote devient trop épaisse.
– Assurez-vous toujours que la cuillère avec laquelle vous mélangez est propre.
– Après cette heure ajouter le sucre. Faites-le petit à petit pendant environ quarante minutes. Assurez-vous d’avoir autre chose à faire dans la cuisine pour pouvoir continuer à remuer de temps en temps. En attendant, vous pouvez au moins stériliser les pots de confiture.

2. jam

Stériliser les pots de confiture
Faire de la confiture est un travail hygiénique. Si vous utilisez (ou réutilisez) des pots nettoyés, vous pouvez les rincer à l’eau chaude et placez-les pendant 15 minutes sur du papier sulfurisé dans un four propre chauffé à 150 degrés.
Au bout de quinze minutes, vous pouvez sortir les bocaux du four sans toucher l’intérieur des bocaux. Placez-les à l’envers sur un torchon propre.
Vous pouvez faire cuire une casserole d’eau chaude pour les couvercles. Lorsque vous retirez cela du feu et que vous y mettez les couvercles propres, ils sont également stérilisés. Laissez sécher également en sens inverse sur le torchon propre sans toucher l’intérieur.

3. jam

Le résultat:
Lorsque la confiture est prête, vous pouvez la mettre dans les pots avec une cuillère à sauce. (Cette cuillère à sauce en métal j’ai également stérilisée au four.)
En cas de doute, vous pouvez vérifier si votre confiture est bonne. Déposant une petite quantité de confiture sur une assiette et en la mettant au réfrigérateur pendant quelques minutes. Vous aurez alors une idée de la façon dont le jam sera. Si vous concluez que la confiture est trop fluide, vous pouvez ajouter du sucre de canne supplémentaire dans la casserole et laisser mijoter.
Retournez les couvercles sur les pots et placez-les à l’envers pendant environ cinq minutes. Ensuite, vous pouvez les remettre debout et la confiture est prête.
Vous pouvez stocker les pots froids, secs et sombres. Après ouverture, vous devez les placer au réfrigérateur. Mon résultat: six pots de confiture délicieuse! Le Kumquats-Jam se marie bien avec le pain, les gâteaux, les glaces, les yaourts et comme exhausteur de goût avec certains fromages au goût plat comme le Comté et la Tomme.
4. jam
animatieheremietkleiner
Back to top


Making Kumquats-Jam

1. jam
The Kumquat has a very nice sharp taste that reminiscents a cross between
orange, lemon and ginger. Kumquats are vitamin bombs with a large amount of vitamin C, carotene, fiber and antioxidants.

Julien, our dear French neighbor boy, had plucked a full bag for me in the organic vegetable garden of his parents. Neighbor Christine had made such a delicious Kumquats Jam a while ago and so I decided to make such a jam too. It’s been ages ago since I’ve done that and here in France it’s a must to make your confitures yourself as much as possible.
Because I do not like all those processed powders and packages with gelling products I decided to make it the old-fashioned way, simply with cane sugar and lemon juice.

Ingredients:
I had 1300 grams of Kumquats. As a rule, you should at least use a sugar addition of 3/4 of the amount of the fruit. In this case, about 1 kilo of cane sugar. Sugar is a good preservatove. Another good natural preservative is lemon. I decided to add the juice of 2 organic lemons. Use only organic products, because the great thing about this type of homemade delicacies is that they are free from chemicals.

How to do it:
If you also want to make this jam, you can do it like this:
– Wash the Kumquats.
– Cut the Kumquats into halves and remove the seeds. This is a bit of a mind-numbing work because it involves a large amount of small fruits.
– Put the Kumquads in a firm pan and add just as much water that they are just under water.
– Bring the Kumquads to boil and let them simmer for an hour on a low heat, adding the lemon juice after half an hour. Keep an eye on the compote. Stir regularly so that the bottom does not clog up and occasionally add extra water if this compote becomes too thick.
– Always make sure that the spoon with which you stir is clean.
– After this hour it is time to add the sugar. Do this little by little for about forty minutes. Make sure you have something else to do in the kitchen so that you can keep stirring every now and then. What you can do at least in the meantime is to sterilize the jam jars.

2. jam

Sterilizing the jam jars
Making jam is a hygienic job. If you use (or re-use) cleaned jars, you can rinse the jars with hot water and place them for 15 minutes on baking paper in a clean oven heated at 150 degrees.
After fifteen minutes you can take the jars out of the oven without touching the inside of the jars. Place them upside down on a clean tea towel.
You can cook a pan of hot water for the lids. When you take that from the fire and put the clean lids in it, they are also sterilized. Let it also dry in reverse on the clean tea towel without touching the inside.

3. jam

Ready
When the jam is ready, you can put it in the jars with a sauce spoon. (This metal sauce spoon I also sterilized in the oven.)
In case of doubt, you can check whether your jam is good by putting a small amount of jam on a plate and putting it in the refrigerator for a few minutes. You will then get an idea of ​​how the jam will become. If you conclude the jam too thin, you can add some extra cane sugar in the pan and let it simmer.
Turn the lids on the jars and place them upside down for about five minutes. Then you can put them upright again and the jam is ready.
You can stock the pots cool, dry and dark. After opening, you must place them in the refrigerator. My result: six jars of delicious jam! Kumquats-Jam combines well with bread, cake, ice cream, yogurt and as a flavor enhancer with some flat-tasting cheeses such as Comté and Tomme.

4. jam
animatieheremietkleiner
Back to top

Dit bericht is geplaatst in Emigratie, koken, Koken zonder vlees, Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord