Facebook Alternative! – Een Facebook Alternatief!

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Een alternatief voor Facebook
Article en français – Une alternative à Facebook
Article in English – An alternative to Facebook


Een alternatief voor Facebook

We leven in een wat vreemde tijd, waarin onder andere onze vrijheid van meningsuiting ernstig op de proef wordt gesteld. Dagelijks horen we vooral één geluid, dat steeds maar hetzelfde klinkt. Daar waar voorheen vooral “de dialoog” moest worden aangegaan, wordt het vrije woord ernstig beperkt. Andere meningen mogen amper nog worden geuit en worden simpelweg geband van allerlei kanalen, met name Facebook.

Facebook benut algoritmes, zodat gebruikers niet alles zien wat anderen op hun tijdlijn plaatsen. Daarnaast controleert Facebook berichten. Dat wat niet binnen het gangbare past, wordt buiten beeld gehouden of simpelweg gewist. Het kwam bij mij tot uitdrukking in:
– Berichten die niet getoond werden aan facebookvrienden.
– Berichten die door FB werden gewist (ook van weken en zelfs maanden geleden).
– Berichten die verwijderd werden op basis van de FB-policy.
Het kwam er op neer dat vrijwel ieder afwijkend of tegengeluid dat te maken had met de huidige tijd, simpelweg verdween.

Ook op onze bedrijfspagina van Le Petit Ermite merkte ik iets merkwaardigs. Ieder die een berichtje schreef daarop of een like gaf, ook als ik dat zelf deed, werd vervolgens bestookt met reclames van grote Facebook-adverteerders. Wie denkt dat zo’n bedrijfspagina goed is ter promotie van het eigen bedrijf, merkt al gauw dat het tegendeel het geval is.

Inmiddels begint ook de Europese Commissie zich met onlineplatforms zoals Facebook te bemoeien. Men wil dat nieuws over 5G, Corona, maar ook nieuws uit China en Rusland “gefilterd” wordt om mensen “te beschermen”. Men merkt o.a. dat de weerstand tegen vaccinaties sterk is toegenomen. Dat is natuurlijk je reinste staatscontrole, fascisme, propaganda en mind-control… Daar hoef je geen conspiracy-denker voor te zijn.

Wij zijn overgestapt naar MeWe. Dat als slogan hanteert dat jouw privéleven #Not4Sale is, advertentieloos is en geen spyware bevat. Ik ben zelf te vinden op deze pagina: MeWe – Monique Hendriks, die vooral leuk is om te volgen als je wat andere geluiden wilt horen over de huidige stand van zaken. Je bent van harte welkom en ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Een account is gratis en het werkt ongeveer hetzelfde als Facebook.

Ook onze bedrijfspagina is van Facebook gehaald en voortaan op MeWe te vinden, zie: WeMe – Le Petit Ermite. (je moet je wel eerst aangemeld hebben op WeMe om deze pagina te kunnen volgen). Een account is gratis.

animatieheremietkleiner
Back to top


Une alternative à Facebook

Nous vivons à une époque étrange, où, entre autres choses, notre liberté d’expression est sérieusement mise à l’épreuve. Chaque jour, nous entendons principalement un son, qui sonne toujours de la même manière. Là où auparavant “le dialogue devait être engagé”, la liberté d’expression est sévèrement restreinte. D’autres opinions peuvent difficilement être exprimées et sont simplement interdites de toutes sortes de canaux, en particulier Facebook.

Facebook utilise des algorithmes, de sorte que les utilisateurs ne voient pas tout ce que les autres mettent sur leur chronologie. De plus, Facebook vérifie les messages. Ce qui ne rentre pas dans l’habituel est tenu à l’écart de l’image ou simplement supprimé. Cela m’a été exprimé dans:
– Messages non affichés aux mon amis á Facebook.
– Messages supprimés par FB (également depuis des semaines et même des mois).
– Messages qui ont été supprimés sur la base de la politique FB.
L’essentiel, c’est que pratiquement toute anomalie ou dissidence liée à la situation actuelle a tout simplement disparu.

J’ai aussi remarqué quelque chose de remarquable sur notre page d’entreprise Le Petit Ermite. Quiconque a écrit un message ou donné un message similaire, même si je l’ai fait moi-même, a ensuite été bombardé de publicités de grands annonceurs Facebook. Quiconque pense qu’une telle page d’entreprise est bonne pour promouvoir sa propre entreprise remarquera bientôt que c’est le contraire.

Parallèlement, la Commission européenne commence également à interférer avec des plateformes en ligne telles que Facebook. Ils veulent que les nouvelles sur la 5G, Corona, mais aussi les nouvelles de Chine et de Russie soient «filtrées» pour «protéger» les gens. Parce que la résistance aux vaccinations a considérablement augmenté. C’est, bien sûr c’est pour garder les gens sous contrôle, le fascisme, la propagande et le contrôle de l’esprit … Vous n’avez pas besoin d’être un penseur de complot pour cela…

Nous sommes passés à MeWe. Le slogan que votre vie privée est #Not4Sale, est sans publicité et ne contient aucun spyware. Vous pouvez me trouver sur cette page: MeWe – Monique Hendriks, ce qui est particulièrement agréable à suivre si vous souhaitez entendre d’autres choses sons sur l’état actuel. Vous êtes les bienvenus et j’aime toujours rencontrer de nouvelles personnes. Un compte est gratuit.

Notre page d’entreprise est également extraite de Facebook et peut désormais être consultée sur MeWe, voir: WeMe – Le Petit Ermite (vous devez d’abord vous être inscrit sur WeMe pour pouvoir le suivre). Un compte est gratuit.

animatieheremietkleiner
Back to top


An alternative to Facebook

We live in a somewhat strange time, in which, among other things, our freedom of speech is seriously tested. Every day we mainly hear one sound, which always sounds the same. Where previously “dialogue had to be entered”, free speech is severely restricted. Other opinions can hardly be uttered and are simply banned from all kinds of channels, especially Facebook.

Facebook uses algorithms, so users don’t see everything others put on their timeline. In addition, Facebook checks messages. That which does not fit within the usual is kept out of the picture or simply deleted. It was expressed to me in:
– Messages not shown to Facebook friends.
– Messages deleted by FB (also from weeks and even months ago).
– Messages that have been deleted based on the FB policy.
The bottom line was that virtually any anomaly or dissent that had to do with the present day simply disappeared.

I also noticed something remarkable on our Le Petit Ermite company page. Anyone who wrote a message or gave a like, even if I did that myself, was then bombarded with advertisements from large Facebook advertisers. Anyone who thinks that such a company page is good for promoting their own company will soon notice that the opposite is the case.

Meanwhile, the European Commission is also starting to interfere with online platforms such as Facebook. They want news about 5G, Corona, but also news from China and Russia to be “filtered” to “protect” people. It is noticed, among other things, that the resistance to vaccinations has increased significantly. That is, of course pure state control, fascism, propaganda and mind control … You don’t have to be a conspiracy thinker for that.

We switched to MeWe. Their slogan that your private life is #Not4Sale, it is ad-free and contains no spyware. You can find me on this page: MeWe – Monique Hendriks, which is especially nice to follow if you want to hear some other sounds about the current state the world. You are very welcome and I always enjoy meeting new people. An account is free.

Our company page has also been taken from Facebook and can now be found on MeWe, see: WeMe – Le Petit Ermite (you must first have registered on WeMe to be able to follow it) . An account is free.

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsberichten, Nieuwsbrieven | Een reactie plaatsen

Een gratis engelenboek…

Reïncarnatietherapeut Marianne Notschaele heeft een nieuw eBook geschreven met de titel: 112 Engel! In dit boek zijn allerlei ervaringen te lezen van hen die een engel gevoeld of gezien hebben en daaruit blijkt dat engelen erg actief zijn in de voor velen onzichtbare wereld. Ze kunnen spontaan ingrijpen door een val te voorkomen of door aan het stuur te trekken. Hun aanwezigheid wordt steeds precies op het juiste moment opgemerkt. In veel van de door Marianne opgetekende verhalen valt op dat ze vaak actief zijn in het beschermen van hen die deelnemen aan het verkeer. Maar het wordt ook goed duidelijk dat ze nog veel meer kunnen. Iemand miraculeus optillen en naar een grote hoogte brengen, is daar een voorbeeld van. Het “toeval” lijkt de gemene deler te zijn in al deze verhalen, waardoor wederom blijkt dat niet altijd alles zonder reden gebeurt, want het is allemaal te toevallig om toeval te zijn. Engelen verschijnen zichtbaar vanuit de wolken of in dromen, bieden troost, geven rooksignaaltjes, laten veertjes neerdwarrelen… 112 Engel! is een feel good boek over hoeveel meer er is tussen hemel en aarde.

Je kunt het boek hier gratis downloaden.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Menhirs, Dolmens et Pierres Spéciales

Le Petit Ermite – www.lepetitermite.fr

 

Geplaatst in Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Spiritueel, wandelen, Wandelen-Hiking-Randonnee, wielrennen | Een reactie plaatsen

Pommes Bleues 2020 @ Rennes-le-Château

Pommes Bleues 2020 @ Rennes-le-Château

Geplaatst in Algemeen, Inspiratie, Spiritueel, vakantie, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Vaarwel, Snoezepoes


Op 27 juli 2010 werd je gevonden door Freddy en Georgette in een afgelegen gebied in Zeeuws-Vlaanderen. Je was toen naar schatting 8 maanden oud en was er niet zo best aan toe. Je was ondervoed, uitgedroogd, had kittens gekregen die nergens te vinden waren en waarschijnlijk was je dus moedwillig gedumpt in de afgelegen polders. Bij Freddy en Georgette klikte je niet zo lekker met de daar aanwezige katten en toen wij je hebben geadopteerd, bleek je een echte hondenkat te zijn. Altijd was je in de buurt van de honden te vinden. Meestal lag je tegen een hond aan. We zullen je altijd herinneren als de poes die meer van honden dan van katten hield.

De start van je leven is niet zo best geweest. Dat bewees al het feit dat je melktandjes bleef houden en je niet al je volwassen tanden kreeg. Ook had je nogal makkelijk last van ziektes en ongemakjes. En vandaag, 27-12-2019, is je leventje helaas voorbij en is een kwaadaardige nierkanker in je beide nieren je fataal geworden.

Het is verdrietig voor ons allemaal. Je vriendinnetje Pluis is radeloos, Djippy kan het niet begrijpen, de hondjes zijn gestrest en wij in tranen. Je was altijd zo lief, zo gezellig, zo aanwezig.

Als er eentje van de dieren is die het meest genoten heeft van onze emigratie naar Frankrijk, dan was jij het. Je had hier overal vrienden gemaakt waar je regelmatig op visite ging. Jouw dagen waren daardoor gevuld met drukte en iedereen in de straat kende jou als de vriendelijke Chat Rouge. Overal liep je naar binnen en iedereen vond het leuk als je bij ze op bezoek kwam. Je had ook vriendschap gesloten met zwerfkater Djippy. Je had zo een heel eigen leventje vormgegeven vol met vaste ritueeltjes. Wat gaan we dát én vooral jou vreselijk missen!

Geplaatst in Onze dieren | Een reactie plaatsen

Een wintervakantie in de Pyreneeën

Meestal denk je bij een vakantie in de Pyreneeën aan de zon en aan zomer, maar in de Pyreneeën is het in de wintertijd ook prachtig. We hebben hier ook in de winter vaak veel dagen waarop het nog heerlijk zacht weer is. Le Petit Ermite is ook gedurende het hele jaar geopend en je betaalt bij ons niets extra voor verwarmingskosten.

In de winter is er ook nog best van alles te doen. Om je een beeld daarvan te geven, zal ik hier wat leuke tips op een rijtje zetten.

Gedurende de winter is het drie maanden lang carnaval in Limoux. Dat betreft een oude, mystieke traditie die wordt vormgegeven middels optochten die in de weekenden plaatshebben. Met name de avondoptochten in het donker zijn erg speciaal. Mensen uit de hele wereld komen naar dit speciale event kijken én dat kan dus alleen in de winter: Filmpje Carnaval Limoux

Verder zijn er hier speciale dagen, zoals het Pommes Bleues dat plaatsheeft op 17 januari in Rennes-le-Château. Op dat moment wordt de kerk om 12.00 verduisterd, zodat de zon via de glas-in-lood ramen licht op de muren projecteert en waardoor er bijzondere reflecties kunnen verschijnen. In 2012 verscheen er een Egyptisch Ankh-kruis, maar meestal zijn er blauwe appels te zien. Het is een bijzonder moment voor mysterie-zoekers, al is het afhankelijk van het weer of er iets te zien zal zijn. Meestal zijn er op deze speciale dag ook cameraploegen aanwezig van Franse televisiemakers. Je kunt daar hier een filmpje van zien.

Natuurlijk kun je hier heerlijk wandelen. Er zijn diverse mooie wandelroutes uitgestippeld in de omgeving. Een labyrinth dat vroeger is benut voor inwijdingsrituelen van de katharen is het hele jaar te bezoeken, dus ook in de winter. Verder zijn er in de omgeving allerlei monumenten te ontdekken die belangrijk waren voor oude beschavingen en die je natuurlijk ook in de winter als het extra rustig is, fijn kunt onderzoeken.

Je kunt ook een dagtrip naar een grote stad maken en bijvoorbeeld het mooie Carcassonne gaan bezoeken, waar je allerlei musea en oud erfgoed vindt. Of een dagje naar de kust rijden, richting Perpignan. Daar kun je goed winkelen, lekker eten of een heerlijk gebakje proeven bij één van de beste artisinale patiserries van Frankrijk. In Perpignan vind je ook een van de beste ijssalons van Frankrijk.

In onze regio zijn er ook altijd gezellige markten. In de winter in een wat afgeslankte vorm, maar dat heeft ook als voordeel dat het niet zo druk is. Ook zij die graag snuffelen bij winkeltjes die brocante verkopen, kunnen dat het beste in de winter doen. Dan kun je nog de echte koopjes vinden die in de zomer voor je neus weggekaapt worden. De tarieven liggen in de winter ook lager.

De Franse kunstenaar Dominique Chouaba verzorgt schilderlessen in zijn atelier in ons dorp.

Diverse cursussen die bij Le Petit Ermite plaats kunnen vinden, kun je ook in de winter volgen. Lekker schrijven in de gîte met uitzicht op het prachtige château van Puilaurens kan zeer inspirerend zijn. Ook zijn er externe docenten die in de winter  hun cursusaanbod voortzetten. Onze vriend Dominique Chouaba die je hier rechts op de foto ziet, is een in Frankrijk gekende kunstenaar. Hij kan je de fijne kneepjes van de klassieke schilderkunst leren en zijn atelier bevindt zich op loopafstand van de gîte.

Er leven hier verschillende soorten gieren die zijn teruggekeerd om het gebied te veroveren na een eerste verdwijning uit de sector in het verleden. Deze vogels en ook andere bijzondere vogelsoorten, kun je in onze omgeving tegenkomen. Er zijn ook observatieplekken te vinden in de natuur. Met een warme jas kun je juist op dit soort momenten deze vogels goed bekijken. Dat geldt ook voor meer diersoorten, want er leven hier allerlei soorten, zoals berggeiten, reeën, reebokken, grote herten, wilde zwijnen… De natuur is hier prachtig en ongerept, een ingang naar het mysterieuze bos, het Forêt des Fanges, bevindt zich op korte afstand van ons terrein.

De winter is ook een heerlijke tijd om te fotograferen. Overal is het lekker rustig en kun je fijn genieten van al het moois door prachtige kiekjes te schieten en tegelijkertijd die heerlijke, frisse berglucht in te ademen. Bezoek bijvoorbeeld de Gorges waar rivieren, meren, grotten en bergpaden de goede ingrediënten vormen voor bijzondere foto-reportages.

Ons gebied kenmerkt zich door mysterie. Een bijzondere plek blijft de berg van Bugarach. Daar kun je heerlijk herbronnen en krachten uit de oude tijd voelen. Nog steeds is deze berg, waar zoveel bijzondere verhalen aan kleven, een geliefde plek. Juist als er bijna niemand is, is de winter een moment om de energie van deze plek te voelen. Het is met recht een krachtplek. Al tijden vereerd, altijd geliefd en altijd speciaal.

Onze table d’hôtes is ook gedurende de winter enkele avonden per week geopend. Je kunt daar hier een filmpje van zien. In onze table d’hôtes schuif je gezellig bij ons aan tafel en is er altijd praat genoeg. Je kunt ook uit eten gaan bij verschillende restaurantjes in de omgeving. In de gîtes bevindt zich een kitchenette, dus je kunt ook zelf koken in de gîte.

Wij houden je in de winter op de hoogte van speciale evenementen en festiviteiten in de streek. Als je zin hebt om de accu een beetje op te laden en er even lekker uit te zijn, dan ben je dus ook van harte welkom in een gîte bij Le Petit Ermite in de wintertijd 🙂 Misschien á bientôt?

Geplaatst in Algemeen, Inspiratie, vakantie, Wandelen-Hiking-Randonnee | Een reactie plaatsen

Bal Folk – Bal Trad – Bal Folk Celtique

– Vous pouvez apprendre les danses traditionnelles, notamment françaises, à l’aide des vidéos ci-dessous. (Faites défiler pour voir la liste des tutoriels vidéo) Dans les villages proches du Petit Ermite (Gîtes & Table d’hôtes Végétarienne), des soirées dansantes sont régulièrement organisées dans lesquelles des danses traditionnelles celtiques sont dansées.
– Traditionele, vooral Franse dansen kun je met behulp van de onderstaande video’s leren. (Scroll naar beneden voor instructievideo’s) In dorpen in de omgeving van Le Petit Ermite (Gîtes & Vegetarische table d’hôtes) worden regelmatig dansavonden georganiseerd waarbij traditionelen, Keltische dansen worden gedanst.
– You can learn traditional, especially French dances with the help of the videos below. (Scroll down to see instructionvideo’s) In villages near Le Petit Ermite (Gîtes & Vegetarian table d’hôtes), dance evenings are regularly organized in which traditional Celtic dances are danced.

An dro
https://www.facebook.com/watch/?v=675251356146536

Bourrée
https://www.youtube.com/watch?v=yDCbfE0p3_Q

Bran double
https://www.youtube.com/watch?v=P26qtBEPwoI

Branle des chevaux
https://www.youtube.com/watch?v=3A04xuBCk_8

Branle de l’Official
https://www.youtube.com/watch?v=hZdQwceu1HY

Branle d’Ossau
https://www.youtube.com/watch?v=wJqDU6R1jsU

Branle de Cosnay
https://www.youtube.com/watch?v=B95eE52revs

Cercle circassien
https://www.youtube.com/watch?v=TQvrtd8jYPo

Chapelloise
https://www.youtube.com/watch?v=6crX5hk1-oQ

Andro
https://www.youtube.com/watch?v=qZnkDnLcZ2s

Laridé
https://www.youtube.com/watch?v=vPAJ8aNEYhQ

Kost ar c’hoad
https://www.youtube.com/watch?v=xqFyw4bs-Fc

Kas a-Barh
https://www.youtube.com/watch?v=mgTFgQ8HHbM

Loudéac
https://www.youtube.com/watch?v=OXgCm5s-XdY

Avant deux de Bazouges
https://www.youtube.com/watch?v=cMmCsLXE8P8

Scottish
https://www.youtube.com/watch?v=Bjw5O91jc_o

Rond Pagan
https://www.youtube.com/watch?v=Pk6EKXu6tpU

Rond de Saint Vincent
https://www.youtube.com/watch?v=azmxWUkRAgw

Ridee 6 temps
https://www.youtube.com/watch?v=VTFmBDqXrNQ

Rond Paludier
https://www.youtube.com/watch?v=TfqZyd23A4c

Cercle circassien
https://www.youtube.com/watch?v=TQvrtd8jYPo

Suite plinn
https://www.youtube.com/watch?v=5JrqcsbHQ2c

Suite gavotte
https://www.youtube.com/watch?v=uFoJPRgG_ko

Mazurka
https://www.youtube.com/watch?v=GJ9aHPP_M9g

Circle Waltz
https://www.youtube.com/watch?v=ivg4OsR3OeI

Polka
https://www.youtube.com/watch?v=sVnfVUWiBTU

Rondeau
https://www.youtube.com/watch?v=gNTnwRGdvfE

Tarentelle
https://www.youtube.com/watch?v=upCCxYw2egE

Tarentelle en cercle
https://www.youtube.com/watch?v=T6Sz_gtu_zU

Valse
https://www.youtube.com/watch?v=9TkhYtFpuvI

Mazurka
https://www.youtube.com/watch?v=SOMAKkDINZU

La Chapelloise
https://www.youtube.com/watch?v=oeqQZKvSyNE

Geplaatst in Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Interessante docu’s

Wie zin heeft om zich wat meer te verdiepen in het mysterieuze gebied waar Le Petit Ermite (Gîtes & Vegetarische Table d’Hôtes) gevestigd is, kan deze drie documentaires bekijken. Het zijn golden oldies maar ze zijn nog steeds interessant en wekelijks worden hier nieuwe ontdekkingen gedaan.

Geplaatst in Algemeen, Emigratie, gîtes, Messages in the English language, Spiritueel, vakantie, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

“Genezende vensters van de ziel”

Nu online te lezen, mijn ParaVisie artikel: “Genezende vensters van de ziel”
En het andere deel van het artikel is te lezen op: ParaVisie-Extra

Kijk voor meer ParaVisie-artikelen in de artikelen-sectie op dit blog.

Geplaatst in Inspiratie, Paravisie, Schrijfsels, Spiritueel | Een reactie plaatsen

Repas Des Voisins – Lavagnac

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Burendag Lavagnac
Article en français – Jour des voisins
Article in English – Neighbors day


Burendag Lavagnac

Jour des Voisins

Vandaag hadden we in onze straat in Lavagnac een erg leuke burendag. Alle buren waren aanwezig en het was heel gezellig. Iedereen had een gerecht gemaakt en drankjes meegenomen. De straat werd geblokkeerd. Ontzettend leuk om met zijn allen bij elkaar te zijn, ook leuk om degene te leren kennen die wat verderop wonen en die elkaar nog niet uitgebreider gesproken hadden.
Alle buren kunnen hier foto’s vinden.
Hieronder het filmpje van deze gezellige dag, die afgesloten werd met een jeu de boules wedstrijd:

Back to top


Repas des voisins

Jour des Voisins

Aujourd’hui, nous avons passé une journée merveilleuse dans notre rue de Lavagnac. Tous les voisins étaient présents et c’était très agréable. Tout le monde avait préparé un plat et apporté des boissons. Toute la rue était bloquée. Très agréable d’être ensemble et de connaître ceux qui habitent un peu plus loin et qui ne s’étaient pas beaucoup parlé.
Tous les voisins peuvent trouver des photos ici. (La page de la photo est en néerlandais. Appuyez sur “Volgende Foto” à droite pour voir la photo suivante.)
Ci-dessous la vidéo de cette agréable journée qui s’est terminée par un concours de pétanque.

Back to top


Neighbors day
Jour des Voisins

Today we had a wonderful day at our street in Lavagnac. All neighbors were present and it was very nice. Everyone had made a dish and brought drinks. The entire street was blocked. Very nice to be together and also nice to get to know those who live a little further away and who had not spoken to each other more extensively.
All neighbors can find photos here. (The photo page is Dutch. Press “Volgende Foto” on the right to see the next photo.)
Below the video of this pleasant day, which ended with a jeu de boules competition:

Back to top

Geplaatst in Algemeen, Emigratie, koken, Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen